Privatumo politika ir informacija apie šioje svetainėje naudojamus laikinuosius (seanso) slapukus.
Duomenų teikimo portalas

Valstybės institucijoms

Duomenų teikimas pagal teismų, ikiteisminio tyrimo ir viešojo administravimo subjektų rašytinius paklausimus.

Antstoliams

Registro duomenų teikimas apie .lt domeno antro lygio vardus pagal antstolių patvarkymus vykdomosiose bylose.

Notarams

Registro duomenų teikimas apie .lt domeno antro lygio vardus pagal notarų, kuriems duomenys yra reikalingi sandoriui tvirtinti, užsakymus.

Suinteresuotiems asmenims

Registro duomenų teikimas apie .lt domeno antro lygio vardus pagal suinteresuotų asmenų ar jiems atstovaujančių advokatų / advokatų padėjėjų užsakymus.

Domenų turėtojams

Jeigu esate .lt domeno (-ų) antro lygio vardo (-ų) turėtojas, Jūs turite teisę gauti aktualius vardų registro duomenis apie savo turimą (-us) domeną (-us).

Registruotiems vartotojams

Jeigu jau esate registruotas duomenų teikimo portalo vartotojas, savo užsakytus išrašus ir pažymas bei sąskaitas rasite prisijungę:

Valstybės institucijoms:

Aprašymas

.lt domeno administratorius teikia turimus .lt antro lygio domenų vardų registro duomenis pagal teismų, ikiteisminio tyrimo ir viešojo administravimo subjektų, kuriems duomenys yra reikalingi jų funkcijoms vykdyti ir teisę gauti duomenis nustato teisės aktai, rašytinius paklausimus.

Reikalavimai paklausimui

Paklausime turi būti nurodyta:
 • konkreti teisės norma, suteikianti teisę gauti duomenis;
 • prašomų duomenų apimtis;
 • duomenų naudojimo tikslas;
 • paieškos raktas (.lt antro lygio domeno vardas arba domeno turėtojo vardas ir pavardė (pavadinimas) ir bent vienas kitas duomuo, pavyzdžiui, domeno turėtojo elektroninio pašto adresas).

Duomenų teikimo forma

Duomenys teikiami išduodant pažymą.

Duomenų teikimo būdas

Duomenys teikiami paklausime nurodytu būdu. Jei būdas nenurodytas, duomenys teikiami tokiu būdu, kokiu yra gautas paklausimas.

Atlygintinumas

Valstybės institucijoms duomenys teikiami neatlygintinai.

Antstoliams:

Aprašymas

.lt domeno administratorius teikia turimus .lt antro lygio domenų vardų registro duomenis pagal antstolių patvarkymus vykdomosiose bylose.

Reikalavimai patvarkymui

Patvarkyme turi būti nurodyta:
 • vykdomosios bylos numeris;
 • prašomų duomenų apimtis;
 • duomenų naudojimo tikslas;
 • paieškos raktas (.lt antro lygio domeno vardas arba domeno turėtojo vardas ir pavardė (pavadinimas) ir bent vienas kitas duomuo, pavyzdžiui, domeno turėtojo elektroninio pašto adresas);
Pastaba: Jeigu patvarkymą pasirašė antstolio padėjėjas, prie patvarkymo turi būti pridėtas įgaliojimas.

Duomenų teikimo forma

Duomenys teikiami išduodant pažymą.

Duomenų teikimo būdas

Duomenys teikiami patvarkyme nurodytu būdu. Jei būdas nenurodytas, duomenys teikiami tokiu būdu, kokiu yra gautas patvarkymas.

Atlygintinumas

Antstoliams duomenys teikiami neatlygintinai.

Notarams:

Aprašymas

.lt domeno administratorius teikia turimus .lt antro lygio domenų vardų registro duomenis pagal notarų, kuriems duomenys yra reikalingi sandoriui tvirtinti, užsakymus.

Paslaugos teikimo tvarka

Išrašų notarui paslaugą registruotiems vartotojams aktyvuoja administratorius, prieš tai įsitikinęs, kad vartotojas yra notaras. Norint aktyvuoti galimybę užsakyti išrašų notarui paslaugą, registruojantis (prisijungus per e. valdžios vartus) turi būti nurodomas elektroninio pašto adresas, kuris yra nurodomas oficialioje notarų rūmų interneto svetainėje.

Reikalavimai užsakymui

Užsakyme turi būti nurodyta:
 • sandorio, kurį ketina tvirtinti notaras, rūšis;
 • paieškos raktas (.lt antro lygio domeno vardas);
 • įsipareigojimas nenaudoti gautų duomenų kitiems tikslams, nei užsakyme nurodyto sandorio tvirtinimas, o gautus asmens duomenis tvarkyti pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus.

Užsakymo teikimas

Užsakymas teikiamas elektroniniu būdu, notarui prisijungus prie duomenų teikimo portalo per e. valdžios vartus.

Duomenų teikimo forma

Duomenys teikiami išduodant duomenų bazės išrašą (išrašo pavyzdys).

Duomenų teikimo būdas

Duomenys teikiami elektroniniu būdu, patalpinant duomenų bazės išrašą duomenų teikimo portale. Atsisiųsti duomenų bazės išrašą galima prisijungus prie duomenų teikimo portalo per e. valdžios vartus.

Atlygintinumas

Duomenų bazės išrašas apie .lt antro lygio domeną (dėl vieno domeno): 2,90 Eur + PVM
Svarbu! PVM sąskaita faktūra įforminama užsakymą pateikusio asmens vardu ir talpinama duomenų teikimo portale.

Suinteresuotiems asmenims:

Aprašymas

.lt domeno administratorius teikia turimus .lt antro lygio domenų vardų registro duomenis pagal suinteresuotų asmenų ar jiems atstovaujančių advokatų / advokatų padėjėjų užsakymus. Suinteresuotumą nusako užsakyme įvardyta priežastis (tikslas). Suinteresuotiems asmenims gali būti nustatyta tvarka teikiami šie asmens duomenys, pakankami reikalavimui pareikšti: vardas ir pavardė, pašto adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas.

Reikalavimai užsakymui

Užsakyme turi būti nurodyta:
 • paieškos raktas – .lt antro lygio domeno vardas;
 • priežastis (tikslas), kuria grindžiamas užsakymas:
  • būtinybė apginti teisėtus interesus reiškiant domeno turėtojui reikalavimus dėl .lt antro lygio domeno varde panaudoto saugomo žymens;
  • būtinybė apginti teisėtus interesus reiškiant domeno turėtojui reikalavimus dėl domeno priklausomybės (sudarytų sandorių arba atsisakymo sudaryti sandorius);
  • būtinybė apginti teisėtus interesus reiškiant domeno turėtojui reikalavimus dėl domeno turėtojo valdomos interneto svetainės turinio;
  • prašomi pateikti vieši ar nuasmeninti duomenys;
 • jei domeno turėtojas yra fizinis asmuo, kurio asmens duomenys viešai neskelbiami, – patvirtinimas, kad buvo kreiptasi į domeno turėtoją persiunčiant jam elektroninį laišką per tam skirtą „Susisiekti su domeno turėtoju“ formą, pateiktą .lt WHOIS duomenų bazėje prie informacijos apie konkretų domeną (pridedant siųsto elektroninio laiško kopiją), ir kad domeno turėtojas per 15 kalendorinių dienų neatsiliepė;
 • įsipareigojimas nenaudoti gautų duomenų kitiems tikslams, nei nurodyta užsakyme;
 • pasirinktas duomenų teikimo būdas.
Prie užsakymo .pdf formatu turi būti pateikti šie oficialūs dokumentai:
 • saugomo žymens registravimo dokumentas, jei užsakymas skirtas pareikšti reikalavimą dėl saugomo žymens panaudojimo;
 • sandoris, jei užsakymas skirtas pareikšti reikalavimą dėl sudaryto sandorio, arba prievolės įrodymas, jei užsakymas skirtas pareikšti reikalavimą dėl atsisakymo sudaryti sandorį;
 • interneto svetainės ginčijamo turinio atvaizdas, jei užsakymas skirtas pareikšti reikalavimą dėl interneto svetainės turinio;
 • atstovavimo dokumentas, jei užsakymą teikia advokatas / advokato padėjėjas.

Užsakymo teikimas

Užsakymas teikiamas elektroniniu būdu, prisijungus prie duomenų teikimo portalo per e. valdžios vartus ir pasirinkus užsakymo tipą:
 • Duomenų bazės išrašas;
 • Pažyma;
 • Archyvinė pažyma;
 • Asmens domenų pažyma;
 • Žymens vartojimo pažyma.

Duomenų teikimo forma

Duomenys teikiami išduodant:

Duomenų teikimo būdas

Duomenys teikiami užsakyme nurodytu būdu:
 • elektroniniu būdu, patalpinant užsakytą (-us) dokumentą (-us) duomenų teikimo portale. Atsisiųsti dokumentą (-us) galima prisijungus prie duomenų teikimo portalo per e. valdžios vartus;
 • registruota pašto siunta suinteresuoto asmens nurodytu adresu.

Atlygintinumas

Duomenų bazės išrašas apie .lt antro lygio domeną (dėl vieno domeno):2,90 Eur + PVM
Pažyma apie .lt antro lygio domeną (dėl vieno domeno), teikiama el. būdu:4,90 Eur + PVM
Pažyma apie .lt antro lygio domeną (dėl vieno domeno), siunčiama registruota pašto siunta Lietuvoje:7,00 Eur + PVM
Pažyma apie .lt antro lygio domeną (dėl vieno domeno), siunčiama registruota pašto siunta į užsienį:8,50 Eur + PVM
Archyvinė (su istorija) pažyma apie .lt antro lygio domeną (dėl vieno domeno), teikiama el. būdu:8,90 Eur + PVM
Archyvinė (su istorija) pažyma apie .lt antro lygio domeną (dėl vieno domeno), siunčiama registruota pašto siunta Lietuvoje:11,00 Eur + PVM
Archyvinė (su istorija) pažyma apie .lt antro lygio domeną (dėl vieno domeno), siunčiama registruota pašto siunta į užsienį:12,50 Eur + PVM
Pažyma apie juridinio asmens turimus / turėtus .lt antro lygio domenus (dėl vieno asmens), teikiama el. būdu:8,90 Eur + PVM
Pažyma apie juridinio asmens turimus / turėtus .lt antro lygio domenus (dėl vieno asmens), siunčiama registruota pašto siunta Lietuvoje:11,00 Eur + PVM
Pažyma apie juridinio asmens turimus / turėtus .lt antro lygio domenus (dėl vieno asmens), siunčiama registruota pašto siunta į užsienį:12,50 Eur + PVM
Pažyma apie saugomo žymens vartojimą .lt antro lygio domenų varduose (dėl vieno saugomo žymens), teikiama el. būdu:(4,90 Eur + po 0,10 Eur už kiekvieną domeno vardą su žymeniu) + PVM
Pažyma apie saugomo žymens vartojimą .lt antro lygio domenų varduose (dėl vieno saugomo žymens), siunčiama registruota pašto siunta Lietuvoje:(7,00 Eur + po 0,10 Eur už kiekvieną domeno vardą su žymeniu) + PVM
Pažyma apie saugomo žymens vartojimą .lt antro lygio domenų varduose (dėl vieno saugomo žymens), siunčiama registruota pašto siunta į užsienį:(8,50 Eur + po 0,10 Eur už kiekvieną domeno vardą su žymeniu) + PVM
Svarbu! PVM sąskaita faktūra įforminama užsakymą pateikusio asmens vardu ir talpinama duomenų teikimo portale.

Domenų turėtojams:

Aprašymas

.lt antro lygio domeno (-ų) turėtojas turi teisę gauti aktualius .lt antro lygio domenų vardų registro duomenis apie savo turimą (-us) domeną (-us).

Duomenų gavimo tvarka

.lt antro lygio domeno (-ų) turėtojas gali prisijungti prie savo paskyros domeno turėtojo srityje ir suformuoti duomenų bazės išrašą apie pasirinktą domeną.
Pastaba: Jei domeno turėtojas turi keletą paskyrų, duomenys apie konkretų domeną teikiami tik prisijungus prie paskyros, su kuria tas domenas yra susietas.

Duomenų teikimo forma

Duomenys teikiami, .lt antro lygio domeno (-ų) turėtojui savarankiškai formuojant duomenų bazės išrašą (išrašo pavyzdys).

Duomenų teikimo būdas

Duomenys teikiami elektroniniu būdu, .lt antro lygio domeno (-ų) turėtojui atsisiunčiant suformuotą duomenų bazės išrašą iš domeno turėtojo srities.

Atlygintinumas

.lt antro lygio domeno (-ų) turėtojui nurodytu būdu formuojant duomenų bazės išrašą apie savo turimą (-us) domeną (-us), duomenys teikiami neatlygintinai.

Registruotiems vartotojams

Jeigu jau esate registruotas duomenų teikimo portalo vartotojas, savo užsakytus išrašus ir pažymas bei sąskaitas rasite prisijungę: